MEMBROS

Alcalde- Presidente: D. Pablo Diego Moreda Gil

1.º Tenente de Alcalde: D. Manuel Pérez Riola

2.º Tenente de Alcalde: Dª. Carmela Prieto Cal

3.º Tenente de Alcalde: Dª. Magdalena Pérez Villar

4.º Tenente de Alcalde: D. Jesús Romero Carracelas

FUNCIÓNS

Segundo o artigo 41 do RD 2568/1986 as atribucións do Alcalde-Presidente serán:

 1. Representar ao Concello e presidir todos os actos públicos que se celebren no termo municipal, sen prexuízo do disposto no Regulamento de Protocolo.
 1. Dirixir o goberno e administración municipais e, no marco do Regulamento orgánico, a organización dos servizos administrativos da Corporación.
 1. Nomear e cesar aos Tenentes de Alcalde e aos membros da Comisión de Goberno, se esta existise. Téñase en conta que a «Comisión de Goberno» pasa a denominarse «Xunta de Goberno Local», conforme establece a exposición de motivos da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local («B.O.E.» 17 decembro).
 1. Convocar e presidir as sesións do Pleno, da Comisión de Goberno e de calquera outros órganos municipais, así como decidir os empates con voto de calidade. Téñase en conta que a «Comisión de Goberno» pasa a denominarse «Xunta de Goberno Local», conforme establece a exposición de motivos da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local («B.O.E.» 17 decembro).
 1. Facer cumprir as Ordenanzas e Regulamentos municipais.
 1. Dirixir, impulsar e inspeccionar as obras e servizos cuxa execución ou realización fose acordada, solicitando os asesoramentos técnicos necesarios.
 1. Esixir a todos os obrigados o exacto e diligente cumprimento dos servizos ou cargas de carácter público, tales como estatísticas, padróns, censos, bagaxes, aloxamentos e prestacións persoais e de transportes.
 1. Dirixir a Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridade e circulación e de costumes, publicando para o efecto Bandos, ordes ou circulares de instrucións.
 1. A concesión de licenzas de apertura de establecementos fabrís, industriais ou comerciais e de calquera outra índole, e de licenzas de obras en xeral, salvo que as ordenanzas ou as Leis sectoriais atribúana expresamente ao Pleno ou á Comisión de Goberno. Téñase en conta que a «Comisión de Goberno» pasa a denominarse «Xunta de Goberno Local», conforme establece a exposición de motivos da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local («B.O.E.» 17 decembro)
 1. Presidir poxas e concursos para venda, arrendamentos, obras, servizos e subministracións, e adxudicar definitivamente, con arranxo ás leis, os que sexan da súa competencia e provisionalmente aqueles en que haxa de decidir a Corporación.
  • A contratación e concesión de obras, servizos e subministracións cuxa contía non exceda do 5 por 100 dos recursos ordinarios do seu orzamento, nin do 50 por 100 do límite xeral aplicable á contratación directa, así como de todos aqueloutros que, excedendo da citada contía, teñan unha duración non superior a un ano ou non esixan créditos superiores aos consignados no Orzamento anual.
  • A preparación e adxudicación de tales contratos suxeitarase ao previsto no procedemento legalmente establecido en cada caso.
 1. Subscribir escrituras, documentos e pólizas.
 1. Ditar Bandos.
 1. Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal da Corporación e como Xefe directo do mesmo exercer todas as atribucións en materia de persoal que non sexan da competencia do Pleno nin da Administración do Estado e, en particular, as seguintes:
  •  Efectuar as convocatorias derivadas da oferta anual de emprego público, de conformidade coas bases aprobadas polo Pleno da Corporación, e nomear funcionarios de carreira da Corporación, a proposta do Tribunal, aos que superen as correspondentes probas.
  • Resolver as convocatorias e concursos para a provisión dos postos de traballo de libre designación.
  • Contratar e despedir ao persoal laboral da Corporación e asignar ao mesmo aos distintos postos de carácter laboral previstos nas correspondentes relacións aprobadas pola Corporación, de acordo coa lexislación laboral.
  • Nomear e cesar ao persoal interino e eventual nos termos previstos na lexislación vixente.
  • Ordenar a instrución de expedientes disciplinarios e apercibir e suspender preventivamente a toda clase de persoal.
  • Premiar e sancionar a todo o persoal da Corporación, salvo que a sanción consista na separación do servizo ou o despedimento do persoal laboral. Para os funcionarios de habilitación nacional estarase ao disposto nos artigos 99.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 151 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.
  •  A declaración de situacións administrativas, así como a xubilación de todo o persoal.
  •  A asignación individualizada do complemento de produtividade e das gratificacións, conforme ás normas estatais reguladoras das retribucións do persoal ao servizo das Corporacións Locais.
 1. Exercer a xefatura directa da Policía Municipal, así como o nomeamento e sanción dos funcionarios que usen armas.
 1. Formar os proxectos de Orzamentos coa antelación necesaria para que poidan ser aprobados polo Concello dentro do prazo sinalado.
 1. Dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia e os expresamente previstos nas bases de execución do Orzamento, ordenar todos os pagos que se efectúen con fondos municipais e autorizar os documentos que impliquen formalización de ingresos en Depositaría.
 1. Desenvolver a xestión económica municipal conforme ao Orzamento aprobado e render contas á Corporación das operacións efectuadas en cada exercicio económico.
 1. Organizar os servizos de Recadación e Tesourería, sen prexuízo da Facultade do Pleno para aprobar as formas de xestión destes servizos.
 1. Conservar no seu poder unha das tres chaves do arca de caudais e asistir aos arqueos ordinarios e extraordinarios.
 1. Aprobar as facturas que correspondan ao desenvolvemento normal do Orzamento e que fosen recibidas polos Servizos de Intervención.
 1. Exercitar accións xudiciais e administrativas en caso de urxencia, dando conta ao Pleno na primeira sesión que celebre.
 1. Sancionar as faltas de obediencia á súa autoridade ou por infracción das Ordenanzas Municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros órganos.
 1. Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade en caso de catástrofe ou infortunio públicos ou grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e adecuadas, dando conta inmediata ao Pleno.
 1. Publicar, executar e facer cumprir os acordos do Concello.
 1. A convocatoria das consultas populares municipais, nos termos do artigo 71 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
 1. As demais que lle atribúan expresamente as Leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non atribúan a outros órganos municipais.

Ós Tenentes de Alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír a esta Alcaldía na totalidade das súas funcións e pola orde de nomeamento nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións de Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.

Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento as funcións do Alcalde non poderán ser asumidas por quen corresponda sen expresa delegación.

Non obstante o anterior, cando esta Alcaldía se ausente do termo municipal por máis de vintecatro horas sen conferir delegación, será substituída polo Primeiro Tenente de Alcalde e, no seu defecto, polos seguintes na orde establecida, debendo dar conta desa circunstancia ao resto da Corporación e, en particular, ós voceiros dos distintos grupos políticos municipais.

DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS

En cumprimento do previsto no artigo 44 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público que a Alcaldía-Presidencia do Concello de Cedeira o 26 de xuño de 2019 ditou a resolución 336/2019, co seguinte contido:

PRIMEIRO:

Efectuar a favor dos membros da Xunta de Goberno Local que se citan as seguintes delegacións xenéricas, referidas ás áreas que se determinan, e nas materias que no seu caso se detallan, ao amparo do que dispón o artigo 43.3 do ROF, con facultades para dirixir e xestionar os servizos correspondentes, baixo a supervisión da Alcaldía, pero sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:

   • Manuel Pérez Riola: Concelleiro-Delegado de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade Cidadá.
   • Dª. Carmela Prieto Cal: Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude.
   • Dª. Magdalena Pérez Villar: Concelleira-Delegada de Servizos Sociais e Igualdade.
   • D. Jesús Romero Carracelas: Concelleiro-Delegado de Deportes e Praias.

SEGUNDO:

Efectuar a favor dos Concelleiros/as que se citan as seguintes delegacións especiais, ó abeiro do que dispón o artigo 43.4 e 43.5 do ROF, con responsabilidade para a dirección interna e xestión de servizos, baixo a supervisión da Alcaldía, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:

   • Dª. Ermitas García Ríos: Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural.
   • D. Manuel Martínez López: Concelleiro-Delegado de Facenda e Servizos Económicos, Ocio e Tempo de lecer.

Mantense expresamente dentro das atribucións da Alcaldía-Presidencia a formalización dos contratos que o Concello firme con particulares, calquera que fose a materia sobre a que versen, tendo a condición de órgano de contratación cando non se houbese delegado expresamente na Xunta de Goberno Local ou nun Concelleiro-Delegado.

Quedan expresamente incluídos dentro da Área de Presidencia a Concellería de Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidade e Mar, e calquera outro servizo ou atribución non expresamente delegada.