Segundo o artigo 6 da Lei de Transparencia “As Administracións Públicas publicarán os plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixen obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución. O seu grao de cumprimento e resultados deberán ser obxecto de avaliación e publicación periódica xunto cos indicadores de medida e valoración, na forma en que se determine por cada Administración competente”.

Nestes intres atópase en proceso de aprobación por parte do Concello a definición dos criterios de valoración dos plans e programas municipais.