MEMBROS

Comisión Informativa de Plenos

Número de membros:

 • 4 P.S.deG.-P.S.O.E.
 • 2 P.P.
 • 1 B.N.G.
 • Total: 7 membros.
  Presidente: Sr. D.Pablo Diego Moreda Gil.

Comisión Informativa de Urbanismo

Número de membros:

 • 4 P.S.deG.-P.S.O.E.
 • 2 P.P.
 • 1 B.N.G.
 • Total: 7 membros.
  Presidente: Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil.

Comisión Especial de Contas

Número de membros:

 • 4 P.S.deG.-P.S.O.E.
 • 2 P.P.
 • 1 B.N.G.
 • Total: 7 membros.
  Presidente: Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil.

CELEBRACIÓN DE SESIÓNS

Segundo o artigo 212.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia: “A Comisión Especial de Contas terá que reunirse antes do día 1 de xuño de cada ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da Entidade Local”.

A comisión informativa de Pleno e a comisión informativa de urbanismo reunirase sempre antes da celebración dunha sesión plenaria ou de Xunta de Goberno Local, cando o acordo que se leve a aprobación requira ditame previo dos seus membros.

FUNCIÓNS XERAIS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS

En xeral, e segundo o artigo 122 da Lei 7/1985 do 2 de abril de 1985 (LBRL), as funcións das comisións informativas serán:

 1. O estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser sometidos á decisión do Pleno.
 1. O seguimento da xestión do Alcalde e do seu equipo de goberno, sen prexuízo do superior control e fiscalización que, con carácter xeral, correspóndelle ao Pleno.
 1. Aquelas que o Pleno lles delegue, de acordo co disposto nesta lei.

En todo caso, serán de aplicación a estas comisións as previsións contidas para o Pleno no artigo 46.2, parágrafos b), c) e d).

LIGAZÓNS


VER PDF Pendente da celebración do Pleno


DESCARGA WORD Pendente da celebración do Pleno