MEMBROS

Comisión informativa de plenos

Presidente: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)

 • D. Manuel Pérez Riola (PSOE)
  • Suplente: D. Nicolás Vergara Quintiana (PSOE)
 • Dª Manuela López Rodríguez (BNG)
  • Suplente: D.ª María José Rodríguez Pérez (BNG)
 • D. Camilo Casal García (ANOVA)
  • Suplente: D. Robustiano Labraña Barrero (ANOVA)
 • D. Luis Rubido Ramonde (PP)
 • D. Alfredo Vilela Santalla (PP)
 • D. Pablo Luis Nebril López (PP)
  • Suplente: D. Esther Couto Lamigueiro (PP)
  • Suplente: D.ª Andrea Iglesias Rey (PP)
  • Suplente: D. Esteban Blanco Garrote (PP)

Comisión informativa de urbanismo

Presidente: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)

 • D. Manuel Pérez Riola (PSOE)
  • Suplente: D. Nicolás Vergara Quintiana (PSOE)
 • Dª María José Rodríguez Pérez (BNG)
  • Suplente: Dª Manuela López Rodríguez (BNG)
 • D. Camilo Casal García (ANOVA)
  • Suplente: D. Robustiano Labraña Barrero (ANOVA)
 • D. Luis Rubido Ramonde (PP)
 • D. Alfredo Vilela Santalla (PP)
 • D. Pablo Luis Nebril López (PP)
  • Suplente: D. Esther Couto Lamigueiro (PP)
  • Suplente: D.ª Andrea Iglesias Rey (PP)
  • Suplente: D. Esteban Blanco Garrote (PP)

Comisión especial de contas

Presidente: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)

 • D. Manuel Pérez Riola (PSOE)
  • Suplente: D. Nicolás Vergara Quintiana (PSOE)
 • Dª María José Rodríguez Pérez (BNG)
  • Suplente: Dª Manuela López Rodríguez (BNG)
 • D. Camilo Casal García (ANOVA)
  • Suplente: D. Robustiano Labraña Barrero (ANOVA)
 • D. Luis Rubido Ramonde (PP)
 • D. Alfredo Vilela Santalla (PP)
 • D. Pablo Luis Nebril López (PP)
  • Suplente: D. Esther Couto Lamigueiro (PP)
  • Suplente: D.ª Andrea Iglesias Rey (PP)
  • Suplente: D. Esteban Blanco Garrote (PP)

CELEBRACIÓN DE SESIÓNS

Segundo o artigo 212.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia: “A Comisión Especial de Contas terá que reunirse antes do día 1 de xuño de cada ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da Entidade Local”.

A comisión informativa de Pleno e a comisión informativa de urbanismo reunirase sempre antes da celebración dunha sesión plenaria ou de Xunta de Goberno Local, cando o acordo que se leve a aprobación requira ditame previo dos seus membros.

FUNCIÓNS XERAIS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS

En xeral, e segundo o artigo 122 da Lei 7/1985 do 2 de abril de 1985 (LBRL), as funcións das comisións informativas serán:

 1. O estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser sometidos á decisión do Pleno.
 1. O seguimento da xestión do Alcalde e do seu equipo de goberno, sen prexuízo do superior control e fiscalización que, con carácter xeral, correspóndelle ao Pleno.
 1. Aquelas que o Pleno lles delegue, de acordo co disposto nesta lei.

En todo caso, serán de aplicación a estas Comisións as previsións contidas para o Pleno no artigo 46.2, parágrafos b), c) e d).