MEMBROS

Comisión Informativa de Plenos

Presidente: Sr. Alcalde, Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)

– Dª. Ermitas García Ríos (PSOE)

– D. Jesús Romero Carracelas (PSOE)

– Dª. Magdalena Pérez Villar (PSOE)

SUPLENTES:

– D. Manuel Pérez Riola (PSOE)

– D. Manuel Martínez López (PSOE)

– Dª. Carmela Prieto Cal (PSOE)

– D. Luís Rubido Ramonde (PP)

– D. Esteban Blanco Garrote (PP)

SUPLENTES:

– Dª. Esther Couto Lamigueiro (PP)

– Dª. María Luz Leonardo Aneiros (PP)

– Dª. María José Rodríguez Pérez (BNG)

SUPLENTE:

– Dª. Manuela López Rodríguez (BNG)

Comisión Informativa de Urbanismo

Presidente: Sr. Alcalde, Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)

– D. Manuel Pérez Riola (PSOE)

– Dª. Ermitas García Ríos(PSOE)

– D. Jesús Romero Carracelas (PSOE)

SUPLENTES:

– D. Manuel Martínez López (PSOE)

– Dª. Carmela Prieto Cal (PSOE)

– Dª. Magdalena Pérez Villar ( PSOE)

– D. Luís Rubido Ramonde (PP)

– Dª. Esther Couto Lamigueiro (PP)

SUPLENTES:

– D. Esteban Blanco Garrote (PP)

– Dª. María Luz Leonardo Aneiros (PP)

– Dª. María José Rodríguez Pérez (BNG)

SUPLENTE:

– Dª. Manuela López Rodríguez (BNG)

Comisión Especial de Contas

Presidente: Sr. Alcalde, Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)

– Dª. Ermitas García Ríos (PSOE)

– D. Jesús Romero Carracelas (PSOE)

– Dª. Magdalena Pérez Villar (PSOE)

SUPLENTES:

– D. Manuel Martínez López (PSOE)

– Dª. Carmela Prieto Cal (PSOE)

– D. Manuel Pérez Riola (PSOE)

– D. Luís Rubido Ramonde (PP)

– Dª. María Luz Leonardo Aneiros (PP)

SUPLENTES:

– D. Esteban Blanco Garrote (PP)

– Dª. Esther Couto Lamigueiro (PP)

– Dª. María José Rodríguez Pérez (BNG)

SUPLENTE:

– Dª. Manuela López Rodríguez (BNG)

CELEBRACIÓN DE SESIÓNS

Segundo o artigo 212.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia: “A Comisión Especial de Contas terá que reunirse antes do día 1 de xuño de cada ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da Entidade Local”.

A comisión informativa de Pleno e a comisión informativa de urbanismo reunirase sempre antes da celebración dunha sesión plenaria ou de Xunta de Goberno Local, cando o acordo que se leve a aprobación requira ditame previo dos seus membros.

FUNCIÓNS XERAIS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS

En xeral, e segundo o artigo 122 da Lei 7/1985 do 2 de abril de 1985 (LBRL), as funcións das comisións informativas serán:

  1. O estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser sometidos á decisión do Pleno.
  1. O seguimento da xestión do Alcalde e do seu equipo de goberno, sen prexuízo do superior control e fiscalización que, con carácter xeral, correspóndelle ao Pleno.
  1. Aquelas que o Pleno lles delegue, de acordo co disposto nesta lei.

En todo caso, serán de aplicación a estas comisións as previsións contidas para o Pleno no artigo 46.2, parágrafos b), c) e d).