Segundo o artigo 8 da Lei de Transparencia, os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación dese título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican entre eles: Todos os contratos, con indicación do obxecto, duración, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado para a súa celebración, os instrumentos a través dos que, no seu caso, publicitouse, o número de licitadores participantes no procedemento e a identidade do adxudicatario, así como as modificacións do contrato.

Igualmente serán obxecto de publicación as decisións de desistimiento e renuncia dos contratos. A publicación da información relativa aos contratos menores poderá realizarse trimestralmente.

Así mesmo, publicaranse datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

Segundo o artigo 138.3 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público:

Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación, cumprindo coas normas establecidas no artigo 111.

Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 50.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate doutros contratos, sen prexuízo do disposto no artigo 206 en relación coas obras, servizos e subministracións centralizados no ámbito estatal.

A información publicarase seguindo os seguintes criterios:

  • Contratos: Os formalizados ao longo da lexislatura 2015-2019 (iniciada o 13 de xuño de 2015)
  • Contratos menores: Trimestralmente, os formalizados ao longo da lexislatura 2015-2019
  • Datos estatísticos: Os datos resultantes, por anos, ao longo da lexislatura 2015-2019
  • Mesa de contratación: Composición aprobada no Pleno da corporación para a lexislatura 2015-2019
PROCEDEMENTO PDF WORD
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2018
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2018

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2018
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2015
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2015

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2015
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2015
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2015

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2015

Segundo o artigo 320 do Real Decreto 3/2011 antes sinalado:

1. Salvo no caso en que a competencia para contratar corresponda a unha Xunta de Contratación, nos procedementos abertos e restrinxidos e nos procedementos negociados con publicidade a que se refire o artigo 177.1, os órganos de contratación das Administracións Públicas estarán asistidos por unha Mesa de contratación, que será o órgano competente para a valoración das ofertas. Nos procedementos negociados en que non sexa necesario publicar anuncios de licitación, a constitución da Mesa será potestativa para o órgano de contratación.

2. A Mesa estará constituída por un Presidente, os vogais que se determinen regulamentariamente, e un Secretario.

3. Os membros da Mesa serán nomeados polo órgano de contratación.

O Secretario deberá ser designado entre funcionarios ou, na súa falta, outro tipo de persoal dependente do órgano de contratación, e entre os vogais deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quen teña atribuído legal ou regulamentariamente o asesoramento xurídico do órgano de contratación e un interventor, ou, a falta destes, unha persoa ao servizo do órgano de contratación que teña atribuídas as funcións correspondentes ao seu asesoramento xurídico, e outra que teña atribuídas as relativas ao seu control económico-orzamentario.
A constitución e membros da mesa de contratación municipal é a seguinte: