Segundo o artigo 8 da Lei de Transparencia, os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación dese título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican entre eles: Todos os contratos, con indicación do obxecto, duración, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado para a súa celebración, os instrumentos a través dos que, no seu caso, publicitouse, o número de licitadores participantes no procedemento e a identidade do adxudicatario, así como as modificacións do contrato.

Igualmente serán obxecto de publicación as decisións de desistimiento e renuncia dos contratos. A publicación da información relativa aos contratos menores poderá realizarse trimestralmente.

Así mesmo, publicaranse datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

Segundo o artigo 138.3 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público:

Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación, cumprindo coas normas establecidas no artigo 111.

Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 50.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate doutros contratos, sen prexuízo do disposto no artigo 206 en relación coas obras, servizos e subministracións centralizados no ámbito estatal.

A información publicarase seguindo os seguintes criterios:

  • Contratos: Os formalizados ao longo da lexislatura 2015-2019 y 2019-2023.
  • Contratos menores: Trimestralmente, os formalizados ao longo da lexislatura 2015-2019 y 2019-2023.
  • Datos estatísticos: Os datos resultantes, por anos, ao longo da lexislatura 2015-2019 y 2019-2023.
  • Mesa de contratación: Composición vixente aprobada no Pleno da corporación.
PROCEDEMENTO PDF/LIGAZÓNS WORD/LIGAZÓNS
Contratos administrativos adxudicados polo concello no ano 2020
VER PDF Resumo contratos administrativos adxudicados 2020 (pendente)

DESCARGA WORD Resumo contratos administrativos adxudicados 2020 (pendente)
Contratos administrativos adxudicados polo concello no ano 2019
VER PDF Resumo contratos administrativos adxudicados 2019 (pendente)

DESCARGA WORD Resumo contratos administrativos adxudicados 2019 (pendente)
Contratos administrativos adxudicados polo concello no ano 2018
VER PDF Resumo contratos administrativos adxudicados  2018

DESCARGA WORD Resumo contratos administrativos adxudicados  2018
Resumo dos contratos administrativos adxudicados polo concello no ano 2017
VER PDF Resumo contratos administrativos adxudicados  2017

DESCARGA WORD Resumo contratos administrativos adxudicados  2017
Resumo dos contratos administrativos adxudicados polo concello no ano 2016
VER PDF Resumo contratos administrativos adxudicados  2016

DESCARGA WORD Resumo contratos administrativos adxudicados  2016
Resumo dos contratos administrativos adxudicados polo concello no ano 2015
VER PDF Resumo contratos administrativos adxudicados  2015

DESCARGA WORD Resumo contratos administrativos adxudicados  2015
Información sobre contratacións municipais IR Á LIGAZÓN Perfil do Contratante municipal – obras

IR Á LIGAZÓN Perfil do contratante municipal – Licitacións

IR Á LIGAZÓN Plataforma de contratación
PROCEDEMENTO PDF WORD
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2020
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2020

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2020
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2020
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2020

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2020
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2020
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2020

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2020
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2020
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2020

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2020
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2019
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2019

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2019
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2019
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2019

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2019
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2019
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2019

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2019
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2019
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2019

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2019
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2018
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2018

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2018
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2018
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2018

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2018
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2018
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2018

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2018
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2018
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2018

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2018
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2017
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 2º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 2º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2016
VER PDF Contratos menores 1º trimestre do 2016

DESCARGA WORD Contratos menores 1º trimestre do 2016
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2015
VER PDF Contratos menores 4º trimestre do 2015

DESCARGA WORD Contratos menores 4º trimestre do 2015
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2015
VER PDF Contratos menores 3º trimestre do 2015

DESCARGA WORD Contratos menores 3º trimestre do 2015

O artigo 21 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de Contratos do Sector Público, regula a composición das mesas de contratación:
1. Os órganos de contratación das administracións públicas estarán asistidos nos procedementos de adxudicación aberto, restrinxido e negociados con publicidade por unha mesa de contratación que será competente para a valoración das ofertas.
2. As mesas de contratación estarán compostas por un Presidente, un Secretario e, polo menos, catro vogais, todos eles designados polo órgano de contratación. Entre os vogais deberá figurar obrigatoriamente un funcionario dos que teñan encomendado o asesoramento xurídico do órgano de contratación e un Interventor ou, a falta de calquera destes, quen teña atribuídas as funcións correspondentes ao asesoramento xurídico ou ao control económicopresupostario do órgano.
3. O Secretario deberá ser un funcionario que preste os seus servizos no órgano de contratación. Cando non sexa posible designar un funcionario, farase a designación entre os doutro tipo de persoal que dependan do órgano de contratación.
4. A designación dos membros da mesa de contratación poderá facerse con carácter permanente ou de xeito específico para a adxudicación de cada contrato. A súa composición publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación correspondente cunha antelación mínima de sete días con respecto á reunión que deba celebrar para a cualificación da documentación referida no artigo 130.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro.
Se é unha mesa permanente, ou se lle atribúen funcións para unha pluralidade de contratos, a súa composición deberá publicarse ademais no Boletín Oficial do Estado, no da Comunidade Autónoma ou no da Provincia, segundo se trate da Administración Xeral do Estado, da Autonómica ou da Local.
5. Ás reunións da mesa poderán incorporarse os funcionarios ou asesores especializados que resulten necesarios, segundo a natureza dos asuntos a tratar, os cales actuarán con voz pero sen voto.
6. Todos os membros da mesa terán voz e voto, excepción feita do secretario que só terá voz.
7. Para a válida constitución da mesa deberán estar presentes a maioría absoluta dos seus membros, e, en todo caso, o Presidente, o Secretario e os dous vogais que teñan atribuídas as funcións correspondentes ao asesoramento xurídico e ao control económico-presupostario do órgano..

A constitución e membros da mesa de contratación municipal é a seguinte: