Segundo o artigo 8 da Lei de Transparencia, os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación dese título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican, entre eles: A relación dos convenios subscritos, con mención das partes asinantes, o seu obxecto, prazo de duración, modificacións realizadas, obrigados á realización das prestacións e, no seu caso, as obrigacións económicas convidas. Igualmente, publicaranse as encomendas de xestión que se asinen, con indicación do seu obxecto, orzamento, duración, obrigacións económicas e as subcontrataciones que se realicen con mención dos adxudicatarios, procedemento seguido para a adxudicación e importe da mesma.

Publicaranse neste punto os convenios formalizados polo Concello de Cedeira vixentes ao longo da lexislatura 2019-2023.