PSdeG

PABLO DIEGO MOREDA GIL

2ª Lexislatura. Enxeñeiro Técnico Agrícola en mecanización agraria e construcción rurais, con experiencia laboral no sector público e privado.

Alcalde-Presidente do Concello de Cedeira.

Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: adicación exclusiva a tempo completo cun importe anual bruto de 43.400,00 €.

Declaración de bens

pablo.moreda@cedeira.es

silueta-chico

MANUEL PÉREZ RIOLA   

4ª Lexislatura. Calorifugador en empresa auxiliar do sector naval ao longo de máis de 15 anos. Emigrante retornado logo de 17 anos.

Concelleiro-Delegado de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade Cidadá.

Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: adicación ao 50% cun importe anual bruto de 16.800,00 €.

Declaración de bens

manuel.perez.riola@gmail.com

MAGDALENA PÉREZ VILLAR

1ª Lexislatura.

Concelleira-Delegada de Servizos Sociais e Igualdade.

Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: indemnizacións por asistencia a órganos colexiados.

Declaración de bens

magdalena.perez.villar@cedeira.gal

silueta-chico

JESÚS ROMERO CARRACELAS

1ª Lexislatura.

Concelleiro-Delegado de Deportes e Praias.

Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: indemnizacións por asistencia a órganos colexiados.

Declaración de bens

jesus.romero@cedeira.gal

CARMELA PRIETO CAL   

1ª Lexislatura.

Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude.

Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: adicación ao 50% cun importe anual bruto de 16.800,00 €.

Declaración de bens

carmela.prieto@cedeira.gal

ERMITAS GARCÍA RÍOS

1ª Lexislatura.

Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural.

Retribucións municipais: indemnizacións por asistencia a órganos colexiados.

Declaración de bens

ermitas.garcia@cedeira.gal

silueta-chico

MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ

1ª Lexislatura.

Concelleiro-Delegado de Facenda e Servizos Económicos, Ocio e Tempo de lecer.

Retribucións municipais: adicación ao 40% cun importe anual bruto de 13.440,00 €.

Declaración de bens

manuel.martinez@cedeira.gal

logo pp
silueta-chico

LUIS RUBIDO RAMONDE

silueta-chico

ESTEBAN BLANCO
GARROTE

ESTHER COUTO
LAMIGUEIRO

MARÍA LUZ LEONARDO ANEIROS 

X Legislatura. Edad. Profesión.

Retribucións municipais: indemnizacións por asistencia a órganos colexiados.

Declaración de bens

logobng
maria

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

3ª Lexislatura. Licenciada con grao en Xeografía e Historia, especialidade de prehistoria e arqueoloxía, traballando os últimos 15 anos como arqueóloga no servizo de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Retribucións municipais: indemnizacións por asistencia a órganos colexiados.

Declaración de bens

maria.rodriguez@cedeira.es

Foto Manoli López

MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ

3ª Lexislatura. Mestra de ensino infantil e primaria.

Retribucións municipais: indemnizacións por asistencia a órganos colexiados.

Declaración de bens

manuelalopezro@yahoo.es

Segundo o artigo 8.h) da Lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, deberán facerse públicas, “As declaracións anuais de bens e actividades dos representantes locais, nos termos previstos na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Cando o regulamento non fixe os termos en que han de facerse públicas estas declaracións aplicarase o disposto na normativa de conflitos de intereses no ámbito da Administración Xeral do Estado. En todo caso, se omitirán os datos relativos á localización concreta dos bens inmobles e garantirase a privacidade e seguridade dos seus titulares”. Neste punto do Portal, reflíctense os resumos das declaracións de bens entregadas polos membros da corporación. Os expedientes completos están a disposición dos interesados na secretaría municipal.

INCOMPATIBILIDADES DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN

Considerando o artigo 14 da Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, que sinala que o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fose das Administracións Públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade (sendo o Pleno o órgano competente para a súa aprobación), no Concello de Cedeira atópanse rexistradas as resolucións de incompatibilidade de todos os membros da corporación.


VER PDF Acta do Pleno de constitución 15 de xuño de 2019


DESCARGA WORD Acta do Pleno de constitución 15 de xuño de 2019

IR Á LIGAZÓN Publicación no BOP nº 230 do 3 de decembro de 2019