logo pp
silueta-chico

LUIS RUBIDO RAMONDE

ESTHER COUTO LAMIGUEIRO

silueta-chico

ALFREDO VILELA SANTALLA

ANDREA IGLESIAS REY

X Lexislatura. Idade. Profesión.

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario 

Declaración de bens

xxxx.xxxxx@cedeira.es

silueta-chico

PABLO LUIS NEBRIL LOPEZ

silueta-chico

ESTEBAN BLANCO GARROTE

PSdeG

PABLO DIEGO MOREDA GIL

1ª Lexislatura. Enxeñeiro Técnico Agrícola en mecanización agraria e construcción rurais, con experiencia laboral no sector público e privado.

Alcalde-Presidente do Concello de Cedeira

Membro da Xunta de Goberno Local

Retribucións Municipais: 43.400,00 € (bruto anual en 14 pagas)

Declaración bens

pablo.moreda@cedeira.es

silueta-chico

MANUEL PEREZ RIOLA   

3ª Lexislatura. Calorifugador en empresa auxiliar do sector naval ao longo de máis de 15 anos. Emigrante retornado logo de 17 anos.

Concelleiro-Delegado de Medio Rural e Participación Cidadá,Servizos, Mantemento e Obras e Concelleiro-Delegado de Persoal e Facenda

Membro da Xunta de Goberno Local

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario 

Declaración de bens

manuel.perez.riola@gmail.com

NICOLÁS VERGARA QUINTIANA

1ª Lexislatura. Técnico superior en mantemento de equipo industrial. Experiencia laboral diversa en empresas do sector.

Concelleiro-Delegado de Deportes

Retribucións Municipais: 23.100€ (bruto anual en 14 pagas)

Declaración de bens

nicolas.vergara@cedeira.es

logobng
maria

MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ

2ª Lexislatura. Licenciada con grao en Xeografía e Historia, especialidade de prehistoria e arqueoloxía, traballando os últimos 15 anos como arqueóloga no servizo de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Concelleira-Delegada de Cultura e Turismo e Concelleira-Delegada de Urbanismo

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario 

Declaración de bens

maria.rodriguez@cedeira.es

Foto Manoli López

MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ

2ª Lexislatura. Mestra de ensino infantil e primaria

Concelleira-Delegada de Servizos Sociais, e Concelleira-Delegada de Igualdade

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario 

Declaración de bens

manuelalopezro@yahoo.es

silueta-chico

JOSÉ CAMILO CASAL GARCÍA

1ª Lexislatura. Profesor de instituto durante trinta anos en un colexio privado catro anos máis.

Concelleiro-Delegado de Medio Ambiente, Praias, Xardíns e Cemiterios

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario 

Declaración de bens

camilo_xubilado@hotmail.com

D.ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO

3ª Lexislatura. Mestre de E. Primaria con destino e funcións directivas en diferentes centros

Concelleiro Delegado de Ensino

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario 

Declaración de bens

rlabrana@edu.xunta.es

“Segundo o artigo 8.h) da Lei 19/2013 de 9 de dicembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, deberán facerse públicas, “As declaracións anuais de bens e actividades dos representantes locais, nos termos previstos na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Cando o regulamento non fixe os termos en que han de facerse públicas estas declaracións aplicarase o disposto na normativa de conflitos de intereses no ámbito da Administración Xeral do Estado. En todo caso, se omitirán os datos relativos á localización concreta dos bens inmobles e garantirase a privacidade e seguridade dos seus titulares.”. Neste punto do Portal, reflíctense os resumos das declaracións de bens entregadas polos membros da corporación. Os expedientes completos están a disposición dos interesados na secretaría municipal.

INCOMPATIBILIDADES DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN

Considerando o artigo 14 da Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, que sinala que o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fose das Administracións Públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade, sendo o Pleno o órgano competente para a súa aprobación, no Concello de Cedeira, atópanse rexistradas as resolucións de incompatibilidade de tdos os membros da corporación, como así consta na publicación do Boletín Oficial da Provincia Nº 138 do 23 de xullo de 2015 e no Boletín Oficial da Provincia Nº 45 do 8 de marzo de 2016.


VER PDF Punto 2. Sesión constitutiva 13 de xuño de 2015


DESCARGA WORD Punto 2. Sesión constitutiva 13 de xuño de 2015


VER PDF Punto 2. Pleno 8 de xaneiro de 2016


DESCARGA WORD Punto 2. Pleno 8 de xaneiro de 2016