MEMBROS

Segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e a Resolución de Alcaldía nº 315/2015, de data 01.07.2015, a Xunta de Goberno Local queda constituida polo seguintes membros:

Alcalde- Presidente: D. Pablo Diego Moreda Gil

1.º Tenente de alcalde: Dª. María José Rodríguez Pérez

2.º Tenente de alcalde: D. José Camilo Casal García

3.º Tenente de alcalde: D. Manuel Pérez Riola

 CELEBRACIÓN DE SESIÓNS

A Xunta de Goberno celebra sesión ordinaria os luns cada quince días, ás 12:00 horas. A data da primeira sesión ordinaria da vixente lexislatura é o luns 06 de xullo de 2015 ás 12:00 horas.

 FUNCIÓNS

A) A asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións.

B) As atribucións que a Alcaldía de forma expresa delega, e que a continuación se expresan:

 • Autorización, disposición e ordenación de gastos e a aprobación das facturas e certificacións de obra que corresponden ao normal desenvolvemento do Orzamento, dentro dos límites que competen ao Alcalde e os expresamente previstos nas bases de execución do orzamento.
 • Concesión de licenzas urbanísticas.
 • Concesión de licenzas de actividade e de apertura.
 • Aprobación de padróns fiscais e liquidacións de impostos, taxas e prezos públicos.
 • O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado e a concertación de operacións de tesourería cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior.
 • Contratacións de obras, subministracións, servizos, xestión de servizos públicos, contratos administrativos especiais e contratos privados, cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos comúns do orzamento nin, en calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido aos recursos comúns do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.
 • As adxudicacións de concesións sobre bens e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 por cento dos recursos comúns do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non supere a porcentaxe nin a contía indicados.
 • A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación e concesión e estean previstos no Orzamento.
 • A solicitude de subvencións para obras, actividades ou servizos municipais, que competencialmente non estean atribuídas ao Pleno da corporación.
 • A aprobación da convocatoria, a concesión e xustificación de subvencións outorgadas polo concello, e a aprobación de convenios de colaboración.
 • A concesión, transmisión ou modificación de licenzas de auto turismo.
 • A concesión de adiamentos e fraccionamientos de ingresos públicos.
 • A resolución de recursos que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas que se teñen detalladas nos apartados anteriores.

C) As atribucións que lle atribúan as leis