Neste epígrafe recóllense as ordenanzas fiscais e non fiscais vixentes no Concello de Cedeira, estruturadas en tres categorías:

 • Impostos: Recolle as ordenanzas fiscais que regulan os impostos cuia recadación é competencia do Concello:
  • IBI: Imposto de Bens Inmobles
  • ICIO: Imposto de Construccións, Instalacións e Obras
  • IIVTNU: Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana
  • IVTM: Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 • Taxas e prezos públicos: Recolle as ordenanzas fiscais derivadas da contraprestación por servizos municipais.
 • Regulamentos: Recolle as ordenanzas non fiscais que son normativa nos servizos municipais.
DOCUMENTOS PDF WORD
Ordenanza fiscal núm. 2.3 Licenzas urbanísticas

VER PDF Ordenanza fiscal Licenzas urbanísticas

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Licenzas urbanísticas
Ordenanza fiscal núm. 2.7 Matrimonios civís

VER PDF Ordenanza fiscal Matrimonios civís

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Matrimonios civís
Ordenanza fiscal núm. 2.11 Recollida de residuos

VER PDF Ordenanza fiscal Recollida de residuos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Recollida de residuos
Ordenanza fiscal núm. 3.02 Vaos
 
VER PDF Ordenanza fiscal Vaos
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Vaos
Ordenanza fiscal núm. 3.4 Aproveitamento dominio público  
VER PDF Ordenanza fiscal Aproveitamento de dominio público

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Aproveitamento de dominio público
Ordenanza fiscal Apertura de establecementos  
VER PDF Ordenanza fiscal Apertura de establecementos
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Apertura de establecementos
Ordenanza fiscal Apertura de gabias
 
VER PDF Ordenanza fiscal Apertura de gabias
 
DESCARGA  WORD Ordenanza fiscal Apertura de gabias
Ordenanza fiscal Auga e enganche
 
VER PDF Ordenanza fiscal Auga e enganche
 
DESCARGA  WORD Ordenanza fiscal Auga e enganche
Ordenanza fiscal Autotaxi

 
VER PDF Ordenanza fiscal Autotaxi
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Autotaxi
Ordenanza fiscal Barracas
 
VER PDF Ordenanza fiscal Barracas
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Barracas
Ordenanza fiscal Biblioteca  
VER PDF Ordenanza fiscal Biblioteca
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Biblioteca
Ordenanza fiscal Cemiterios  
VER PDF Ordenanza fiscal Cemiterios
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Cemiterios
Ordenanza fiscal Centro socio-cultural
 
VER PDF Ordenanza fiscal Centro socio-cultural
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Centro socio-cultural
Ordenanza fiscal Instalacións deportivas  
VER PDF Ordenanza fiscal Instalacións deportivas
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Instalacións deportivas
Ordenanza fiscal Ocupación de terreos  
VER PDF Ordenanza fiscal Ocupación de terreos
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Ocupación de terreos
Ordenanza fiscal Probas selectivas
 
VER  PDF Ordenanza fiscal Probas selectivas
 
DESCARGA  WORD Ordenanza fiscal Probas selectivas
Ordenanza fiscal Saneamento e depuración  
VER PDF Ordenanza fiscal Saneamento e depuración
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Saneamento e depuración
Ordenanza fiscal Teleasistencia

 
VER PDF Ordenanza fiscal Teleasistencia
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Teleasistencia
Ordenanza fiscal Tendidos, tubaxes e galerías  
VER PDF Ordenanza fiscal Tendidos, tubaxes e galerías
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Tendidos, tubaxes e galerías
Ordenanza fiscal núm. 3.3 Terrazas

 
VER PDF Ordenanza fiscal Terrazas
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Terrazas
Ordenanza prezo público Actividades culturais e deportivas  
VER PDF Ordenanza prezo público Actividades culturais e deportivas
 
DESCARGA WORD Ordenanza prezo público Actividades culturais e deportivas
Ordenanza prezo público Escola infantil
 
VER PDF Ordenanza prezo público Escola infantil
 
DESCARGA WORD Ordenanza prezo público Escola infantil

Ordenanza municipal do Servizo de axuda no fogar

 
VER PDF Ordenanza municipal Servizo de axuda no fogar
 
DESCARGA WORD Ordenanza municipal Servizo de axuda no fogar

Ordenanza fiscal núm. 3.1 Aproveitamento especial ou utilización privativa dominio público

 
VER PDF Ordenanza fiscal Aproveitamento especial ou utilización privativa
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Aproveitamento especial ou utilización privativa

Ordenanza fiscal núm. 2.1 Expedición de documentos administrativos


VER PDF Ordenanza fiscal Expedición de documentos administrativos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal prezo público pola asistencia ao campamento urbano

 
VER PDF Ordenanza fiscal prezo público campamento urbano
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal prezo público campamento urbano
DOCUMENTOS PDF WORD
Regulamento Administración electrónica

VER PDF Regulamento administración electrónica

DESCARGA WORD Regulamento administración electrónica

Ordenanza municipal Axudas de emerxencia social


VER PDF Ordenanza municipal Axudas de emerxencia social

DESCARGA WORD Ordenanza municipal Axudas de emerxencia social
Regulamento Banco do tempo

VER PDF Regulamento Banco do tempo

DESCARGA WORD Regulamento Banco do tempo
Regulamento Escola infantil  
VER PDF Regulamento Escola infantil
 
DESCARGA WORD Regulamento Escola infantil
Regulamento Licenzas urbanísticas  
VER PDF Regulamento Licenzas urbanísticas
 
DESCARGA WORD Regulamento Licenzas urbanísticas
 Regulamento Limpeza viaria  
VER PDF Regulamento Limpeza viaria
 
DESCARGA WORD Regulamento Limpeza viaria
Regulamento Mercados e venta ambulante  
VER PDF Regulamento Mercados e venta ambulante
 
DESCARGA WORD Regulamento Mercados e venta ambulante
Regulamento Montes e espazos forestais
 
VER PDF Regulamento Montes e espazos forestais
 
DESCARGA WORD Regulamento Montes e espazos forestais
Regulamento Parellas de feito  
VER PDF Regulamento Parellas de feito
 
DESCARGA WORD Regulamento Parellas de feito
Regulamento Préstamo de bicicletas
 
VER PDF Regulamento Préstamo de bicicletas
 
DESCARGA WORD Regulamento Préstamo de bicicletas
Regulamento Protección de dominio e servizos públicos  
VER PDF Regulamento Protección dominio e servizos públicos
 
DESCARGA WORD Regulamento Protección dominio e servizos públicos
Regulamento Tráfico, circulación e seguridade vial  
VER PDF Regulamento Tráfico, circulación e seguridade vial
 
DESCARGA WORD Regulamento Tráfico, circulación e seguridade vial
Regulamento Uso do galego  
VER PDF Regulamento Uso do galego
 
DESCARGA WORD Regulamento Uso do galego