O Concello de Cedeira non conta neste momento cun Plan estratéxico ou director aprobado que permita avaliar a medio prazo a súa evolución. Para facer un seguimento das actuacións municipais, o estudo céntrase nos programas de gasto.

Nos orzamentos aprobados polo Concello recóllese unha previsión dos gastos a executar al longo do exercicio económico estruturados seguindo a clasificación contable dos mesmos. A clasificación por programas do orzamento de gastos informa sobre a finalidade dos créditos que se teñan orzamentado e os obxectivos que con eles proponse alcanzar, sendo a principal clasificación dos créditos orzamentarios.