Segundo o artigo 7 da Lei de Transparencia, as Administracións Públicas, no ámbito das súas competencias, publicarán:

  1. As directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas expostas polos particulares ou outros órganos na medida en que supoñan unha interpretación do Dereito ou teñan efectos xurídicos.
  2. Os Anteproxectos de Lei e os proxectos de Decretos Lexislativos cuxa iniciativa lles corresponda, cando se soliciten os ditames aos órganos consultivos correspondentes. No caso en que non sexa preceptivo ningún ditame a publicación realizarase no momento da súa aprobación.
  3. Os proxectos de Regulamentos cuxa iniciativa lles corresponda. Cando sexa preceptiva a solicitude de ditames, a publicación producirase unha vez que estes fosen solicitados aos órganos consultivos correspondentes sen que iso supoña, necesariamente, a apertura dun trámite de audiencia pública.
  4. As memorias e informes que conformen os expedientes de elaboración dos textos normativos, en particular, a memoria da análise de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, do 3 de xullo.
  5. Os documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación.

En virtude deste artigo, publicaranse para o seu coñecemento no período de exposición pública aprobacións ou modificacións de regulamentos, ordenanzas fiscais, orzamentos, etc.

DOCUMENTOS DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN ALEGACIÓNS/PROPOSTAS PDF/LIGAZÓNS WORD/LIGAZÓNS
Aprobación inicial do orzamento do exercicio 2019 e do catálogo de postos de traballo 4 de setembro de 2019 IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial do orzamento do exercicio 2019 e do catálogo de postos de traballo IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial do orzamento do exercicio 2019 e do catálogo de postos de traballo
Aprobación provisional da modificación de crédito MC042019 TC022019 25 de marzo de 2019
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación provisional da modificación de crédito MC042019 TC022019 IR Á LIGAZÓN Aprobación provisional da modificación de crédito MC042019 TC022019
Aprobación provisional da modificación de crédito MC042018 SC012018 CE012018 2 de xullo de 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación provisional da modificación de crédito MC042018 IR Á LIGAZÓN Aprobación definitiva da modificación de crédito MC042018
Aprobación inicial do presuposto do exercicio 2018 e do catálogo de postos de traballo 23 de maio de 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial presuposto e catálogo de postos 
Delegación na Deputación provincial de competencias de recadación voluntaria e executiva das taxas pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais do dominio público local 26 de marzo de 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Delegación competencias de recadación taxas
Anuncio de aprobación provisional de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do imposto de bens inmobles 19 de decembro de 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Anuncio de aprobación provisional da modificación da ordenanza do I.B.I.
Proposta de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do imposto de bens inmobles 26 de outubro de 2017
(prazo de propostas)

VER PDF Proposta de modificación da ordenanza do I.B.I.
 
DESCARGA WORD Proposta de modificación da ordenanza do I.B.I.
Anuncio de aprobación provisional de modificación orzamentaria 9 de agosto de 2017
(Prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Anuncio de aprobación provisional de modificación orzamentaria
Anuncio da conta xeral do Concello de Cedeira 2016 22 de xuño de 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Anuncio da conta xeral do Concello de Cedeira 2016
Aprobación inicial do presuposto do exercicio 2017 e do catálogo de postos de traballo 20 de marzo de 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Proposta presupostos 2017 e catálogo de postos
Proposta ordenanza fiscal 2.11 reguladora da taxa por prestación do servicio recollida de residuos 23 de xaneiro de 2017
(prazo rematado)

VER PDF Proposta ordenanza residuos

VER PDF Memoria ordenanza residuos

VER PDF Proposta Alcaldía ordenanza residuos

DESCARGA WORD Proposta ordenanza residuos

DESCARGA WORD Memoria ordenanza residuos

DESCARGA WORD Proposta Alcaldía ordenanza residuos
Proposta de ordenanza fiscal Nº 2.5 reguladora da taxa do cemiterio municipal 23 de xaneiro de 2017
(prazo rematado)

VER PDF Proposta ordenanza Cemiterio

VER PDF Proposta Alcaldía ordenanza Cemiterio

DESCARGA WORD Proposta ordenanza Cemiterio

DESCARGA WORD Proposta Alcaldía ordenanza Cemiterio
Anuncio aprobación conta xeral 4 de xullo de 2016
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación conta xeral
Anuncio aprobación inicial modificación crédito MC 06 2016 CE 01 2016 SC 01 2016 e do Plan económico financieiro 2016-2017 12 de agosto de 2016
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Anuncio modificación de crédito e PEF IR Á LIGAZÓN Aprobación definitiva modificación de crédito e PEF
Ordenanza fiscal Nº 1.4 reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras 14 de xuño de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta Ordenanza ICIO

DESCARGA WORD Proposta Ordenanza ICIO
Ordenanza Fiscal Nº 2.1  reguladora da Taxa por Expedición de Documentos Administrativos  4 de maio de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta Ordenanza documentos

DESCARGA WORD Proposta Ordenanza documentos
Ordenanza fiscal Nº 2.3, reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos 4 de maio de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta Ordenanza servizos urbanísticos

DESCARGA WORD Proposta Ordenanza servizos urbanísticos
Ordenanza fiscal Nº 1.4 reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras 4 de maio de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta Ordenanza ICIO

DESCARGA WORD Proposta Ordenanza ICIO
Ordenanza do sistema municipal de préstamo de bicicletas 4 de maio de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta Ordenanza bicicletas
 
DESCARGA WORD Proposta Ordenanza bicicletas
Ordenanza municipal reguladora de prestación de axudas de emerxencia social 4 de maio de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta regulamento emerxencia social

DESCARGA WORD Proposta regulamento emerxencia social
Ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Cedeira 4 de maio de 2016
(prazo rematado)

VER PDF Proposta regulamento SAF

DESCARGA WORD Proposta regulamento SAF