Segundo o artigo 166 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, ao orzamento xeral uniranse como anexos:

  • Os plans e programas de investimento e financiamento que, para un prazo de catro anos, poderán formular os municipios e demais entidades locais de ámbito supramunicipal,
  • Os programas anuais de actuación, investimentos e financiamento das sociedades mercantís de cuxo capital social sexa titular único ou partícipe maioritario a entidade local.
CONCEPTO PDF EXCEL
Plan de inversións e financiamento
VER PDF Gastos de capital e financieiros 2019

DESCARGA EXCEL Gastos de capital e financieiros 2019