PLAN DE URBANISMO

Texto íntegro, normativa, modificacións puntuais…

PROGRAMAS MUNICIPAIS

Programas de gasto recollidos no orzamento municipal…

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Previsións municipais en canto a investimentos e fontes de financiamento…

AVALIACIÓN DE PLANS E PROGRAMAS

Avaliación periódica dos plans e programas municipais…