A continuación, presentamos 25 indicadores ao respecto da información que as Administracións locais deben facer pública segundo as obrigas derivadas da aplicación da Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Facendo clic nos distintos indicadores será redirixido ao epígrafe do Portal no que poderá atopar tida información.

INDICADORES DE TRANSPARENCIA

Publícase un organigrama municipal actualizado

Publícase información sobre os responsables dos diferentes órganos, e o seu perfil

Publícanse os órganos de xestión municipal, funcións que desenvolven e normativa de aplicación

Publícanse as actas e acordos dos órganos de goberno municipal

Publícanse as retribucións percibidas anualmente polos altos cargos e máximos responsables, e indemnizacións polo abandono do cargo

Publícanse as declaracións de bens e actividades dos representantes locais

Publícanse as resolucións de compatibilidade que afectan a empregados públicos

Publícanse os programas e plans de actuación municipal

Publícase unha avaliación obxectiva dos programas e plans municipais

Publícanse directrices, instruccións, acordos, circulares ou respostas a consultas plantexadas que supoñan unha interpretación do Dereito ou teñan efectos xurídicos

Publícanse as ordenanzas e regulamentos aprobados

Publícanse os proxectos normativos que requiren ditames preceptivos

Publícanse os contratos de obras e servizos asinados

Publícanse datos estadísticos sobre a porcentaxe en volumen orzamentario de contratos adxudicados por cada procedemento administrativo

Publícanse os convenios asinados e vixentes

Publícanse as subvencións e axudas públicas concedidas

Publícanse as subvencións e axudas públicas recibidas

Publícanse os orzamentos aprobados

Publícanse as execucións trimestrais dos orzamentos

Publícanse os informes sobre o cumprimento dos obxetivos de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financieira

Publícanse as modificacións orzamentarias

Publícanse as contas anuais

Publícanse os informes de auditoría e fiscalización das contas anuais

Publícase información estatística que valora o grao de cumprimento e calidade dos servizos públicos de competencia municipal

Publícase a relación dos bens inmobles municipais